opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Snoepeiland

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Snoepeiland en de klant worden uitsluitend geregeld door onderhavige verkoopsvoorwaarden die door de klant uitdrukkelijk gekend en aanvaard zijn op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst (van welke aard ook).
1.2 Van onderhavige algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Snoepeiland en de klant. Onder geen beding zullen de algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Snoepeiland en de klant.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Snoepeiland zijn vrijblijvend en Snoepeiland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) prijsstijgingen noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst met Snoepeiland komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Snoepeiland.Snoepeiland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Snoepeiland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Met betrekking tot aanbiedingen die door de klant werden geplaatst en door Snoepeiland werden aanvaard doch nadien – onverminderd artikel 3.2. – om welke reden ook door de klant worden geannuleerd, zal Snoepeiland conform artikel 1152 B.W. gerechtigd zijn om onmiddellijk ten titel van o.m. geleden schade en winstderving, een schadevergoeding ten bedrage van 50 % van het factuurbedrag te vorderen, onder dien verstande dat het minimumbedrag van de schadevergoeding niet minder dan 250 € zal bedragen. Tevens zal Snoepeiland gerechtigd zijn om de werkelijk door haar geleden schade ten laste van de klant te vorderen.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief btw, exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld.
3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na de prijsverhoging door Snoepeiland.
Artikel 4. Levering en uitvoering
4.1 De door Snoepeiland opgegeven levertijden zijn indicatief en binden Snoepeiland niet. Overschrijding van de leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding (onder welke vorm ook) ontstaan en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
4.2. In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht (d.i. elke van de wil van Snoepeiland onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij Snoepeiland of diens leveranciers) onmogelijk wordt, zal de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwd worden of zal de uitvoering geschorst kunnen worden, zonder vergoeding voor de klant. In ieder geval zal Snoepeiland gerechtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling in geval van faillissement, opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie of kennelijke insolventie van de klant, of in geval de klant de bestelde dan wel herstelde goederen niet binnen de dertig dagen afhaalt, zonder dat Snoepeiland tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn en onverminderd de aan Snoepeiland toekomende rechten.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 In afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt Snoepeiland het volledige eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs. Goederen worden verzonden op uitsluitend risico van de klant, zelfs als zij franco worden verzonden of door onze eigen diensten worden afgeleverd.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant uiterlijk binnen de 48 uur na aflevering Snoepeiland daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij gebreke daaraan zal Snoepeiland geen reclamaties meer aanvaarden.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade die overeenkomstig artikel 7.1 nooit ten laste komt van Snoepeiland), heeft Snoepeiland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Snoepeiland is – behoudens opzet of grove schuld – onder geen beding aansprakelijk voor o.m. misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen ofwel Snoepeiland en de klant, ofwel tussen Snoepeiland en derden voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Snoepeiland.
7.2. Snoepeiland is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook.
7.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Snoepeiland met betrekking tot de door geleverde goederen beperkt tot het bedrag van haar factuur, onder dien verstande dat haar aansprakelijkheid nooit meer kan bedragen dan 10.000,00 € per schadegeval.
Artikel 8 Betaling
8.1. Onze facturen zijn leverbaar alsook contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van Snoepeiland. Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidinteresten met zich mee, berekend aan 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. De klant aanvaardt dat iedere niet uitvoering of slechts gedeeltelijke uitvoering van een betaling aanzien wordt als een contractuele fout conform artikel 1147 Burgerlijk Wetboek waarbij Snoepeiland gerechtigd is om een forfaitair schadebeding (o.m. voor de bijkomende kosten, debiteurentoezicht en ontregeling van het commercieel gebeuren) te vorderen die bij eenstemmig akkoord tussen Snoepeiland en de klant wordt vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs en dit met een minimum van 100 €. Dit forfaitair schadebeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur en omvat niet de gerechtskosten en de kosten in de zin van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, zijnde de forfaitaire tegemoetkoming in de erelonen verbonden aan de bijstand van een advocaat.
8.2. Ieder protest betreffende onze facturen dient binnen de acht dagen na verzending van onze factuur te gebeuren per aangetekend schrijven.
8.3. Bij niet-betaling op de vervaldag, behoudt Snoepeiland zich eveneens het recht voor om lopende leveringen en herstellingen op te schorten. Bovendien behoudt Snoepeiland zich het recht voor om conform artikel 4 de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering ervan die nog moet gebeuren.
Artikel 9. Diversen
9.1 Indien de klant aan Snoepeiland schriftelijk opgave doet van een adres, is Snoepeiland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Snoepeiland schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden verzonden.
9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de klant en Snoepeiland in strijd zouden zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Snoepeiland vast te stellen nieuwe bepaling.
9.3 Snoepeiland is gerechtigd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Snoepeiland is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het uitsluitend recht van Snoepeiland om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan iedere andere bevoegde rechtbank.

Aartselaar 01/01/2018